;

KYC/AML/CTF policy


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

(Know Your Customer KYC)
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (AML)
& ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (CTF)


1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η “SVARNASGREEKCOINIKE” δεσμεύεται με υψηλά πρότυπα συμμόρφωσης και στα πλαίσια της πολιτικής Πιστοποίησης και Επαλήθευσης της ταυτότητας των πελατών της (Γνωρίστε τον Πελάτη σας ή Know Your Customer) ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και ενάντια στην χρηματοδότηση τρομοκρατικής δράσης (Anti-Money Laundering and Combating TerroristFinancing) που ακολουθεί, απαιτεί όπως οι πελάτες της προσχωρούν σε αυτά τα πρότυπα πριν από κάθε συναλλαγή, με σκοπό να παρεμποδισθεί η χρήση των υπηρεσιών της για ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατικής δράσης και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Γνωρίστε τον πελάτη σας ή Know your customer (KYC) είναι η διαδικασία με την οποία μια επιχείρηση ταυτοποιεί και εξακριβώνει την ταυτότητα των πελατών της. Διαδικασίες Πιστοποίησης και Επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη (Γνωρίστε τον πελάτη σας ή Knowyourcustomer) ακολουθούν και πολλές άλλες εταιρείες κάθε μεγέθους, με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοι, σύμβουλοι, εκπρόσωποι ή διανομείς τους συμμορφώνονται με την Νομοθεσία κατά της Δωροδοκίας. Για παράδειγμα, τράπεζες, ασφαλιστές και πιστωτές εξαγωγών απαιτούν ολοένα και περισσότερο από τους πελάτες τους να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την δέουσα επιμέλειά τους κατά της διαφθοράς.

Στα πλαίσια των στόχων της Διαδικασίας Πιστοποίησης και Επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη (Know your customer), ως πελάτης/χρήστης ορίζεται ένα πρόσωπο ή εταιρία που διατηρεί έναν λογαριασμό και/ή έχει κάποια επιχειρησιακή σχέση με την “ SVARNASGREEKCOINIKE ”, ένα πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διατηρείται ο λογαριασμός αυτός (π.χ: ο πραγματικός δικαιούχος), οι πραγματικοί δικαιούχοι συναλλαγών που διενεργούνται με μεσάζοντες όπως π.χ χρηματομεσίτες, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τον Νόμο, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με μια οικονομική συναλλαγή, η οποία μπορεί να θέσει την “ SVARNASGREEKCOINIKE ” σε σημαντικό κίνδυνο δυσφήμισης ή άλλους κινδύνους, π.χ: αίτημα πελάτη για εκτέλεση υψηλής αξίας συναλλαγής ως μια μεμονωμένη συναλλαγή.

Τα ψηφιακά νομίσματα εξελίσσονται γρήγορα και είναι ένα παράδειγμα ψηφιακής καινοτομίας. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν από τρομοκρατικές οργανώσεις με σκοπό να παρακάμψουν το παραδοσιακό οικονομικό σύστημα και να αποκρύψουν οικονομικές συναλλαγές, λόγω του ότι αυτές μπορούν να εκτελεσθούν ανώνυμα. Η “ SVARNASGREEKCOINIKE ” εφαρμόζει μέτρα συνήθους επιμέλειας, με στόχο να συμβάλλει στην παρεμπόδιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατικής δράσης, λαμβάνει προληπτικά μέτρα και αναφέρει ύποπτες συναλλαγές στις Δημόσιες Αρχές.

Η ακολουθούμενη πολιτική κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατικής δράσης αποτυπώνει τα ελάχιστα πρότυπα του ελέγχου των παράνομων αυτών δράσεων, που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι πελάτες προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τους νομικούς, νομοθετικούς και συνακόλουθους κινδύνους.
 


2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εφαρμόζοντας την πολιτική πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πελατών της (KYC/AML/CTF policy), η “SVARNASGREEKCOINIKE” θα χρειαστεί να ζητήσει από τους πελάτες της να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους. Η επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη μπορεί να συμπεριλαμβάνει την πιστοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητάς του βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές. Ο σκοπός της συναλλαγής ζητείται επίσης, ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό η “ SVARNASGREEKCOINIKE ”, σε περίπτωση που υπάρχει υποψία για ξέπλυμα χρήματος ή για χρηματοδότηση τρομοκρατικής δράσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ανεξάρτητα από τυχόν παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο συναλλαγής, να ζητήσει περαιτέρω πιστοποίηση διευρύνοντας έτσι τα προαπαιτούμενα επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη, και μάλιστα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ακόμη μάλιστα μπορεί και να αρνηθεί αδιακρίτως την διενέργεια της οποιασδήποτε συναλλαγής.

Η “ SVARNASGREEKCOINIKE ” συλλέγει δεδομένα πιστοποίησης της ταυτότητας κάθε Πελάτη, καθώς επίσης τις διευθύνσεις IP, την online δραστηριότητά τους, διάφορες επικοινωνίες και γενικά, όλες τις συναλλαγές που διενεργούνται από τον Πελάτη. Επίσης, απαιτείται οι πελάτες να επαληθεύουν την ταυτότητά τους βάσει εγγράφων ταυτοποίησης, όπως π.χ αστυνομική ταυτότητα με την φωτογραφία του κατόχου, φωτογραφία του κατόχου με κάποιο χειρόγραφο χαρτί αποδοχής της συναλλαγής, αποδεικτικά από τα οποία να φαίνεται ο τόπος κατοικίας ή η έδρα της επιχείρησης, εταιρκά έγγραφα, όπως π.χ η σύσταση της επιχείρησης, πληροφορίες εγγραφής της επιχείρησης στα οικεία εμπορικά μητρώα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, τον αριθμό μητρώου εργοδότη, ή οποιοδήποτε άλλο σχετικά έγγραφο, ανάλογα με την περίπτωση. Ο προαναφερόμενος κατάλογος δεν είναι αποκλειστικός, αλλά ενδεικτικός. Η “ SVARNASGREEKCOINIKE ” θα ζητήσει κάποια από αυτά τα έγγραφα πιστοποίησης, και μόνο όσα είναι απολύτως απαραίτητα για τους ως άνω σκοπούς, ανάλογα με την εκάστοτε συναλλαγή, και όχι όλα.

Σε περίπτωση ψευδούς και απατηλής πιστοποίησης, παροχής ψευδών στοιχείων επικοινωνίας και ψευδούς περιγραφής της επιχείρησης ή παροχής άλλων ψευδών πληροφοριών, ο λογαριασμός σας θα παύσει να ισχύει, θα θεωρηθεί προσβλητικός και δεν θα έχετε πλέον την δυνατότητα να διενεργείτε συναλλαγές μέσω αυτού. Επιπλέον, η παροχή τέτοιων ψευδών ή απατηλών στοιχείων συνιστά απάτη και θα αντιμετωπισθεί ως τέτοια.


3. ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (AML/CTF)

Η “ SVARNASGREEKCOINIKE ” δεν είναι η μοναδική εταιρεία που εφαρμόζει πολιτική επαλήθευσης και πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών της (KYC/AML/CTF policy andmeasures). Τέτοια μέτρα λαμβάνονται και εφαρμόζονται από διεθνή και ημεδαπά νομικά πρόσωπα, καθώς και από την τραπεζική και επιχειρηματική κοινότητα εν γένει.

Η “ SVARNASGREEKCOINIKE ” ελέγχει και παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές. Σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών των πελατών της, η “ SVARNASGREEKCOINIKE ” ειδικότερα παρακολουθεί ασυνήθιστες συναλλαγές όπως άλλογες συναλλαγές, υψηλού ποσού συναλλαγές, συναλλαγές που εμπεριέχουν μη πιστοποιημένα μέρη κλπ. Επιπλέον, η “ SVARNASGREEKCOINIKE ” μπορεί να εφαρμόσει αυξημένη δέουσα επιμέλεια του πελάτη με σκοπό να διαχειρισθεί και να μετριάσει τους κινδύνους σχετικά με τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου. Η αυξημένη δέουσα επιμέλεια μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα όπως απόκτηση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τον πελάτη, απόκτηση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την φύση και τους σκοπούς της επιχειρηματικής σχέσης, την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων ή την πηγή του πλούτου του πελάτη, την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τους λόγους των σκοπούμενων ή ήδη εκτελεσθεισών συναλλαγών κλπ.

Παρακαλούμε, έχετε υπόψιν σας ότι κάθε πληροφορία που καταδεικνύει ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση τρομοκρατικής δράσης πρέπει να αναφέρεται στις Αρμόδιες Αρχές, και μάλιστα χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη. Αυτή η υποχρέωση περιλαμβάνει και την αναφορά στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (HellenicFinancialIntelligenceUnit) ή και σε άλλες αρχές επιβολής του νόμου.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (HellenicFinancialIntelligenceUnit) είναι μία Δημόσια Αρχή. Τέτοιες Αρχές υπάρχουν σε κάθε Κράτος-Μέλος. Συλλέγουν και αναλύουν πληροφορίες σχετικά με ύποπτες συναλλαγές που εντοπίζονται παραδείγματος χάριν από τράπεζες, ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικές με ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση τρομοκρατικής δράσης. Εάν η ανάλυση του φακέλλου δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με πιθανή εγκληματική δραστηριότητα, διαβιβάζουν τον φάκελλο στις Δικαστικές Αρχές για περαιτέρω ενέργειες.

Ίσως χρειαστεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (HellenicFinancialIntelligenceUnit) να αποκτήσει υψηλού βαθμού πρόσβαση σε πληροφορίες και στην ανταλλαγή αυτών με διάφορους τρόπους, παραδείγματος χάριν εισάγοντας κεντρικά μητρώα εγγραφής τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμής, ή ακόμη και τροποποιώντας τους κανόνες που την διέπουν, ώστε να ευθυγραμμίζοναι με τα νεότερα διεθνή πρότυπα.
 


4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το γεγονός ότι η “ SVARNASGREEKCOINIKE ” εφαρμόζει πολιτική επαλήθευσης και πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών της (KYC/AML/CTF policies) δεν σημαίνει ότι θα διαμοιράζει ελεύθερα τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δεδομένα ταυτοποίησής σας θα συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται μόνο από την “ SVARNASGREEKCOINIKE ”, και κανένα τρίτο μέρος δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτά, εκτός βέβαια από τις Δημόσιες Αρχές σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών κάθε είδους.

Η “ SVARNASGREEKCOINIKE ” διατηρεί αρχεία με όλες τις συναλλαγές, όλα τα έγγραφα πιστοποίησης, και όλες τις πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και αυτές που αποκτήθηκαν μέσω ηλεκτρονικής πιστοποίησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, αρχής γενομένης από το τέλος της επιχειρηματικής σχέσης ή από την επομένη της ημέρας κατά την οποία διενεργήθηκε η όποια μεμονωμένη ευκαιριακή συναλλαγή. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απόρρητα και η “ SVARNASGREEKCOINIKE ” ποτέ δεν θα τα αποκαλύψει σε τρίτα μέρη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τον σκοπό εκτέλεσης των συναλλαγών, καθώς επίσης και για τον σκοπό της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατικής δράσης, και μάλιστα όχι με τρόπο ασύμβατο με αυτούς τους σκοπούς, όπως π.χ για εμπορικούς σκοπούς. Τέλος, η “ SVARNASGREEKCOINIKE ” μπορεί κάποιες φορές να μοιραστεί τέτοια δεδομένα με τις Δημόσιες Αρχές.

Σε περίπτωση που θελήσετε ως πελάτης να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης αυτών, παρακαλούμε καλέστε μας στο +306908668844
 


5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και τυχόν τροποποιήσεις τους, καθώς και κάθε συναλλαγή βάσει αυτών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Η ακυρότητα ενός από αυτούς τους όρους δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση του μηχανήματος, τα Δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα, είναι τα αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπον δικαστήρια.

Οι διατάξεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών δεν επηρεάζονται από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν.
 


6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η “SVARNASGREEKCOINIKE” βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πελατών της (KYC/AML/CTF procedures) προκειμένου να ελέγχει τυχόν παράνομα οικονομικά συστήματα. Οι πελάτες της είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν την ισχύουσα κάθε φορά πολιτική Know Your Customer με δική τους ευθύνη πριν από κάθε συναλλαγή.
 

Χρησιμοποιούμε cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας.
Περισσότερες Επιλογές
;